Poreske olakšice za mala i mikro preduzeća 2016-2017

  • 0

Poreske olakšice za mala i mikro preduzeća 2016-2017

Category : Vesti

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.

Narodna skupština usvojila je:

http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Cilj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana je otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, tako što je predviđeno da se važenje stimulativnih mera, a među njima su 65, 70 i 75 odsto smanjenja poreza i doprinosa na plate, zavisno od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Te mere se, budući da su do sada bile fokusirane na firme koje zapošljavaju do 100 ljudi i više, proširuju na mala i mikro preduzeća, koja imaju do dva zaposlena, koja zaključno sa 31. decembrom 2017. godine mogu da računaju na 75 odsto plaćanja poreza na osnovu zarade za novozaposleno lice.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Zakon predviđa i blaže kazne za pravna lica. Tako će vlasnici firmi koji ne podnesu poresku prijavu u roku ili ne plate porez u celosti, umesto sadašnjih 150.000 dinara biti kažnjeni sa 100.000 dinara. Predvi?eno je i da dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje ne mogu zastareti, a menja se i redosled uplaćenog iznosa namenjenog poreza. Od 1. januara 2016. godine prvo se uplaćuje glavni poreski dug, zatim kamate, pa tek onda troškovi naplate.

Takođe, preciziraju se odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, ?ime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Menja se i unapređuje rešenje koje se odnosi na neregistrovanu delatnost – kada poreski organi u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost onda dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je da se ubuduće ne plaća taksa za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Od 1. januara 2016. godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju, o kome neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobođanje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj, jedna je od novina Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predviđeno je i poresko oslobađanje za ambulanta vozila koja se smatraju putničkim, a to se ograničava na slučajeve kada je osnivač ili većinski vlasnik tih ustanova Republika Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zakonom se usaglašavaju odredbe za Zakonom o oružju i municiji(„Sl. glasnik RS“, br. 20/2015), budući da njegova primena počinje od 5. marta 2016. godine, pa se precizira da se

gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova kao vrsta oružja za ličnu bezbednost izuzimaju iz predmeta oporezivanja.

Kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koju je izdata ili kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Predviđeno je da će građani od 2016. godine platiti veći porez na oružje. Tako će se za automatsku pušku plaćati 12.700 dinara, za poluautomatsku pušku porez će biti 5.090 dinara, za oružje za koji je izdat oružani list za držanje plaćaće se 3.440, dok će se za oružje za koje je izdat oružani list za držanje i dozvola za nošenje plaćati 17.160 dinara.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala predviđa da Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, AFC i drugi delovi sistema Svetske banke mogu da dinarskim obveznicama, dugoročnim i drugim instrumentima pomognu unapređenje našeg tržišta.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica omogućava da sprovođenje standardne procedura razrešenja statusa problematičnih kredita, kako sa strane banaka, tako i sa strane svih učesnika u tom procesu.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je da će poslodavci dobijati znatne olakšice ukoliko zaposle nove radnike. Tako će od 1. januara 2016. godine poslodavci koji zaposle od jednog do devet radnika dobijati olakšice od 65 odsto, odnosno toliki će im biti povraćaj na ime doprinosa, oni koji zaposle od deset do 99 radnika dobijaće 70 odsto, a ako zaposle najmanje 100 novih radnika imaće olakšice od 75 procenata. Te povlastice poslodavci će moći koristiti do kraja 2017. godine.