Category Archives: Projekti

  • 0

Posle 9 godina iščekivanja, položeni prvi kvadrati asfalta

Category : Projekti , Vesti

Posle 9 godina iščekivanja, položeni prvi kvadrati asfalta.

Danas se postavlja asfaltni zastor na obilaznu saobraćajnicu oko Biznis inkubator centra Užice. Radove finansira RAS i grad Užice, a izvodi JP Niskogradnja, kroz projekat „Stub kuće-temelj preduzetništva“ sa kojim je Biznis inkubator aplicirao kod RAS-a.

  


  • 0

Otpočeti zemljani radovi na obilaznoj saobraćajnici oko Biznis inkubatora

Category : Projekti , Vesti

Otpočeti zemljani radovi na obilaznoj saobraćajnici oko Biznis inkubatora. Radove izvodi JP Niskogradnja, a finansije su obezbeđene kroz projekat „Stub kuće -temelj preduzetništva“ koje finansira RAS i grad Užice.


  • 0

„Stub kuće temelj preduzetništva“

Category : Projekti , Vesti

U okviru projekta „Stub kuće temelj preduzetništva“ danas je održana 22 radionica, odnosno poslednja koja se realizovala kroz ovaj projekt, čiju je realizaciju omogućio RAS, grad Užice i Biznis inkubator centar Užice.

Da podsetimo polaznice ovih radionica su bile  žene različitih starosnih dobi, obrazovnih profila, iskustava i društvenih segmenata iz Užica, Bajine Bašte, Arilja, Požege i Kosjerića.

21 radionica je održana u prostorijama Biznis inkubator centra, dok je poslednja, 22. realizovana kao fakultativna u obilasku Višegrada i Mokre gore, gde su na Mokroj gori podeljeni i sertifikati o uspešno završenoj edukaciji iz preduzetništva.

Na osnovu povratnih informacija od strane polaznica, odnosno učesnica edukacije, kao i mnogih žena koje su informisane kroz  realizaciju projekta, na koji način su sprovedene edukacije i šta su one naučile iz svega toga, kakvim veštinama su ovladale i kakve su se ideje stvorile za započinjanje sopstvenog posla, izvodi se zaključak  da je potreba za ovakvim edukacijama znatno velika i veoma korisna.


  • 0

Projekat „Stub kuće – temelj preduzetništva“

Category : Projekti , Vesti

„Stub kuće – temelj preduzetništva“

Projekat je u skladu sa opštim ciljem Programa jer je usmeren na razvoj privrednih subjekata, na inovativnost, infrastrukturi, konkurentnosti, poslovno udruživanje, a sve su to činioci koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda kao na teritoriji grada Užica, Požege, Kosjerića, Arilja, Bajine Bašte, tako i šire na teritoriji cele Republike Srbije.

Planirane aktivnosti su u okviru Komponente 1 odnose se na realizaciju obuke za potencijalne preduzetnike. Takođe, uspostaviće se saradnja sa NSZ U Užicu, Požezi; Bajinoj Bašti, Arilju i Kosjeriću. Na ovaj način stvoriće se nov model saradnje i povezivanja između NSZ i privatnog sektora. To će biti prvi koraci ka strateškom opredeljenju da lica koja su stekla radno iskustvo kod poslodavca prevaziđu bojaznost od novih izazova i postanu oni poslodavci koji će upravljati svojim preduzećem, radnjom, radionicom kroz započinjanje sopstvenog biznisa. Žene imaju problema kod pronalaženja adekvatnog zaposlenja, uglavnom zbog predrasuda o muškim i ženskim poslovima, sposobnostima, kućnim obavezama gde se ostvaruju kao majke, supruge i domaćice, potom zbog nedostatka praktičnih veština stečenih u realnom radnom okruženju. Problem slabe komunikacije u društvenim, socijalnim i poslovnim segmentima osoba sa posebnim potrebama, invalida, kao i drugih lako ranjivih kategorija, samohranih roditelja, roma i drugih, kao preduslov su za realizaciju ovog projekta. Stvaranje pozitivnih uslova za pronalaženje načina kako bi se anuliranje predrasuda o razlikama: žena, osoba sa posebnim potrebama, kao i kod lako ranjivih grupa u svim segmentima društva, pa tako i kod upošljavanja.

Poslednjih godina akcenat je na solidarisanju ovih grupacije, njihovom povezivanju, upućivanju jednih na druge. Takođe, projekat će se fokusirati na to da se podstaknu preduzetničke aktivnosti osoba svih navedenih kategorija, prvenstveno kod žena raznih starosnih dobi od omladine do žena u srednjim godinama.

Sve će to doprineti pomirenju i ravnopravnosti svih segmenata društva, kao i samom razvoju lokalne ekonomije i generisanju većih prihoda.

Ovim projektom ujedno se trebaju poboljšati uslovi prilaza samom objektu PI, kako zbog korisnika MMSP tako i radi zaposlenih u PI. Rešavanjem problema infrastrukture podižemo kapacitete PI, kao i kvalitet usluge koju pružamo stanarima, dok ujedno stvaramo lepšu sliku o PI, stanarima i celim okruženjem prilikom prvog kontakta, utiska, koji je često i jako bitan kod kupca. Uz poboljšanje, uređenje infrastrukture potrebno je srediti i salu gde bi stanari na savremeniji, pristupačniji, način prezentovali svoju proizvodnju i svoje proizvode. Odradiće se nasip i behaton koji će služiti za lakšu i bolju komunikaciju između uprave i proizvodnje, za parkiranje dostavnih vozila, lager gotovih proizvoda kao i lakšu komunikaciju osobama sa invaliditetom, (kolica, štake i ostala pomagala). Iznad behatona odradiće se nastrešnica, kako bi zaštitila sirovine, gotov proizvod od atmosferskih padavina i drugih uticaja, koje mogu dovesti do štete. Obilazna saobraćajnica oko PI, odnosno dvorište PI dobiće asfaltni zastor realizacijom ovog projekta, tako da će se omogućiti lakša saobraćajna komunikacija od ulazne kapije do proizvodnje, koja je sada jako otežana, posebno u vremenu atmosferskih padavina. (slike u prilogu). Za potrebe osoba sa invaliditetom, (koji su naši zakupci i koji imaju svoju proizvodnju kod nas u PI: sušenje voća i povrća) odradićemo rampe i reljefaste pločice na ulaznom delu upravne zgrade.

Uz navedeno potrebno je opremiti i salu za sastanke i prezentacije u kojoj bi vlasnici MMSP, korisnici usluga i zakupci u PI, mogli na dostojan način prezentovati kupcu svoju proizvodnju i svoje gotove proizvode, takođe da ih mogu plasirati putem sajta čiju smo dopunu, proširenje planirali kroz projektne aktivnosti. Zatim plasman gotovog proizvoda ili polu proizvoda putem interneta. Pored navedenih usluga realizacijom projektnih aktivnosti omogućićemo korisnicima da mogu odštampati svoj logo na štampaču u boji, koji je planirano nabaviti kao deo opreme i ujedno ispod odraditi: fakturu, ponudu, predračun i slične dokumente, a da za to ne moraju napuštati zgradu PI. Pri opremanju sale za potrebe MMSP nabavićemo: štampač u boji, flip-čar, projektor sa držačem, platno za projektor, tri laptopa koji će ujedno biti povezani na internet i umreženi sa štampačem i faksom.

Planirane aktivnosti projekta su u skladu sa specifičnim ciljem Programa – razvoj novih usluga podrške u okviru inkubatora i unapređenje modela poslovne inkubacije, ali su u uskoj vezi sa promocijom preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP, kao i saradnje sa MSPP na konkretnim projektima. Sve ove aktivnosti biće sprovođene kroz Komponentu 3 i realizovaće se uporedo sa aktivnostima podsticaja i razvoja Ženskog preduzetništva uključujući preduzetništvo kod mladih žena i žena invalida, kao i iz drugih ranjivih grupa.

 


  • 0

TVOJ USPEH POČINJE TVOJOM IDEJOM

Category : Projekti , Vesti

TVOJ USPEH POČINJE TVOJOM IDEJOM

Projekat je u skladu sa opštim ciljem Programa jer je usmeren na razvoj privrednih subjekata, na inovativnost, konkurentnost, poslovno udruživanje, a sve su to činioci koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda kao na teritoriji grada Užica, tako i šire na teritoriji cele Republice Srbije.

Planirane aktivnosti projekta su u skladu sa specifičnim ciljem Programa – razvoj novih usluga podrške u okviru inkubatora i unapređenje modela poslovne inkubacije, ali su u uskoj vezi sa promocijom preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP, kao i saradnje sa obrazovnim institucijama i MSPP na konkretnim projektima.

Planirane aktivnosti su u okviru Komponente 1 i odnose se na nabavku opreme za trening salu, gde će se realizovati sve obuke za potencijalne preduzetnike.Takođe, uspostaviće se uska saradnja sa Tehničkom školom u Užicu. Na ovaj način stvoriće se nov model saradnje i povezivanja između obrazovne institucije i privatnog sektora. To će biti prvi koraci ka strateškom opredeljenju sa nacionalnog nivoa koji će u perspektivi značajnu ulogu dati dualnom obrazovanju i sve većem podstreku za mlade da započinju sopstvene biznise. Preduslovi koji će se projektom stvoriti otvoriće pitanje rešavanja problema osoba sa posebnim potrebama u svim segmentima društva, pa tako i kod upošljavanja. Mladi imaju problema kod pronalaženja adekvatnog zaposlenja, uglavnom zbog nedostatka praktičnih veština stečenih u realnom radnom okruženju, odnosno veoma malom broju sati praktične nastave. Pored navedenog javlja se problem slabe komunikacije u društvenim, socijannim i poslovnim segmentima osoba sa posebnim potrebama koji se obrazuju po posebnom nastavnom planu i programu i mladih koji se obrazuju po opštem programu. Poslednjih godina akcenat je solidarisanju ove dve grupacije, njihovom povezivanju, upućivanju jednih na druge. Takođe, projekat će se fokusirati na to da se podstaknu preduzetničke aktivnosti mladih osoba obe navedene kategorije. Sve će to doprineti razvoju lokalne ekonomije i generisanju većih prihoda.

Srednja Tehnička škola Užice – Krajnji korisnici projekta su mladi ljudi, 25 srednjoškolaca, učenici zaršnih razreda srednje tehničke škole u Užicu. Odeljenja su mešovita, tj. zajedno u istom razredu školuju se deca sa posebnim potrebama i planirano je da i oni učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti. Uzimajući u obzir nepovoljan položaj na tržištu rada, veliku nezaposlenost mladih, nove šanse mogu se svakao mogu naći u samozapošljavanju. Tipičan predstavnik ciljne grupe je srdnjoškolac između 18 i 19 godina, koji se po završnom obrazovanom procesu, suočava sa činjenicom da ne može da dobije posao zbog nedostatka praktičnog iskustva i opšte ekonomske situacije u regionu. Tako je prinuđen da započne sopstveni. Podizanjem preduzetničkog duha kod srednjoškolaca sa akcentom na socijalizaciju dece sa posebnim potrebama, projekat će doprineti da deca sa posebnim potrebama, kroz ralizaciju treninga za započinjanje sopstvenog biznisa, pronađu svoje mesto u društvu, a deca bez posebnih potreba prevaziđu predrasude i svoje vršnjake uključe sve aktivnosti zajednice. Njihovo zajedničko delovanje kroz ostvarenje sopstvenih biznis ideja za rezultat će imati uspeh, odnosno samozapošljavanje, što će na kraju dovesti do smanjenja broja nezaposlenih.

Projekat će direktno promovisati saradnju između sektora obrazovanjaa i biznisa, odnosno povezivanje kadra sa postojećim privrednim subjektima kao i inicijative za pokretanje sopstvenog biznisa.

Biznis inkubator centar – stanari MSPP – krajnji korisnici biće i firme koje su stanari poslovnog inkubatora. Maldima koji završe treninge za započinjanje posla biće dodeljeni mentori koji će davati savete za razvoj biznisa i koji će budućim preduzetnicima preneti svoje iskustvo u vođenjiu sopstvneog posla.

Obzirom da se obe ciljne grupe suočavaju sa sličnim izazovima jasno je da bi se zajedničkim pristupom rešavanju problema nezaposlenostinpomoglo širem javnom interesu. Koristeći potencijal i energiju mladih, slušajući potrebe tržišta, iskustvo starijih radnika, stručnu pomoć uz maksimalno korišćenje svih regionalnih resursa, rezultati bi mogli biti izuzetno veliki i da poslužiti kao primer dobre prakse za druge regije i druge delove društva.


  • 0

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINI

Category : Projekti

 

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINI

Kroz projekat je nabavljena IT oprema za Biznis inkubator centar uz licencirane programe  za poslovanje i zaštitu mreže. Nabavkom opreme otvara se mogućnost za razvijanje novih usluga za stanare inkubatora. Biznis inkubator će preduzetnicima predstaviti način poslovanja, nov kvalitet u radu i nove računarske tehnike.

Podizanje tehnoloških kapaciteta Biznis inkubator centra u Užicu dovodi do unapređenja poslovanja inkubatora a sami tim i samostalno poslovanja stanara. Takođe  unapređenje rada Biznis inkubator centra imaće veliki uticaj na nove investitore, jačanje lokalne privrede, otvaranje novih radnih mesta. Takođe, to će imati pozitivan uticaj na privlačenje finansijskih, materijalnih sredstava i informacija u region.

Inače, postojanje Biznis inkubator centra je veoma značajno za svaku lokalnu zajednicu jer su inkubatori regulisana mesta za privredne aktivnosti, podstiču razvoj uslužnih delatnosti u okolini, generatori su državne pomoći i imaju mogućnost povećanja svojih osnovnih prihoda.

Projekat je finansiran od strane NARR-a kroz  PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNIH INKUBATORA -FINANSIJSKA PODRŠKA U 2015. GODINE


  • 0

Javni radovi 2010

Category : Projekti

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje po javnom konkursu.

Po konkursnoj dokumentaciji za uređenje pristupne saobraćajnic, dvorišta Biznis inkubator centra odobreno je pet lica sa trajanjem projekta od tri meseca. Početak radoove je 15. maj i sveplanirane projektne aktivnosti završene su do 15.avgusta.

Nakon zavrđenih Javnih radova od pet angažovanih lica jedno lice je angažovano ugovorom o privremenim i povremenim poslovima na održavanju objekta i dvorišta Biznis inkubatora, sa čime je dat doprinos smanjenju nezaposlenosti, uz napomeni+u da je lice koje je uposleno lice sa invaliditetom.


  • 0

Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

Category : Projekti

BITF i BIC Užice realizuju projekat „Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih“ u okviru Programa prekogranične saradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd i Biznis inkubator centar Užice realizuju projekat Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih u okviru Programa prekogranične saradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske Unije. Projekat realizuju Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd kao vodeći partner i Biznis inkubator centar Užice (sa ove strane granice), i BIT centar Tuzla kao vodeći partner i Univerzitet u Tuzli (sa druge strane granice).

Cilj projekta je povećanje ekonomskih aktivnosti u regionu podrškom preduzetničkim aktivnostima mladih. Pored niza obuka i savetovanja za mlade u okviru projekta realizuje se i podizanje kapaciteta samih inkubatora, posebno Biznis inkubator centra Užice. Tako su ova tri dana u Užicu gosti iz uspešnih biznis inkubatora iz Evropske Unije i iz regiona (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Razmatranjem dobrih iskustava zaključeno je da su u razvoju uspešnih biznis inkubatora ključna dva faktora: 1) podrška lokalne samouprave i države i 2) menadžment timovi samih inkubatora, a uspeh inkubatora meri se uspehom njegovih firmi. Važno je shvatiti da je razvoj biznis inkubatora proces koji traži vreme i da je u toj prvoj fazi razvoja (u kojoj je sada inkubator u Užicu) više nego potrebna podrška grada.

Zahvaljujući finansiranju Evropske Unije u okviru ovog projekta nudimo mladima u Zlatiborskom okrugu niz besplatnih obuka u sferi preduzetništva i započinjanja biznisa, besplatno finansijsko i pravno savetovanje, pomoć u zaštiti intelektulne svojine, praksu u uspešnim firmama, povezivanje sa važnim partnerima (od naučnoistraživačkih do finansijskih institucija) kao i prekograničnu saradnju. Pozivamo mlade da nam se pridruže; više informacija ovde.

U cilju što sveobuhvatnije podrške mladima u regionu, podršku projektu pružaju Grad Užice, Visoka poslovno-tehnička škola, NSZ – Filijala u Užicu i Regionalna razvojna agencija.

Projekat je realizovan u periodu od 01.12.2010. do 31.07.2012.

https://www.youtube.com/watch?v=mvLpEeJlbHg

https://www.youtube.com/watch?v=EQgflYItmcw

This project is funded by the European Union

Projekat finansira Evropska Unija