Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini

  • 0

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini

Category : Vesti

Program podrške razvoju poslovnih inkubatora – finansijska podrška u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) kao jednu od aktivnosti definisanih u okviru Programa rada NARR za 2015. godinu. Za realizaciju Programa budžetom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000 dinara,  čija je osnovna namena podrška unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih PI. PI se mogu prijaviti podnošenjem zahteva za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz bilo koje od navednih grupa projekata u definisanom finansijskom limitu po svakom projektu, tako da odobreni iznos sredstava po pojedinačnom PI može biti najviše do 3.000.000 dinara bez PDV.
Program podrške PI je podeljen u pet grupa projekata finansijske podrške za koje PI mogu da konkurišu i to:

I Projekat – Podrška operativnom poslovanju PI, kroz finansiranje opravdanih operativnih troškova nastalih u tekućoj godini u PI pri podršci stanarima koji se nalaze u preinkubacionoj fazi ili u prve dve godine inkubacije. Pod operativnim troškovima podrazumevaju se: troškovi subvencionisane rente koju PI odobrava stanarima u preinkubacionoj fazi i prve dve godine inkubacije, komunalni troškovi i ostali troškovi koji direktno utiču na operativno poslovanje. PI može da podnese zahtev za finansiranje troškova iz operativnog poslovanja za grupu stanara, nastalih nakon 01.01.2015. godine, sa projekcijom troškova do kraja godine. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 1.500.000 dinara bez PDV.

II Projekat – Podrška menadžment timu PI, kroz angažovanje konsultanta (pružaoca usluga za podršku poslovanju). Podrška podrazumeva direktan rad sa menadžmentom PI u cilju unapređenja poslovanja PI a obuhvata: poslovne savete, mentoring, izradu analiza poslovanja, programa za razvoj i unapređenje rada PI i slično. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

III Projekat – Podrška marketing aktivnostima PI, podrazumeva neku od sledećih aktivnosti: izradu ili unapređenje veb stranice PI, izradu oglasne table ispred objekta PI, izradu flajera o PI, nastupanje na sajmovima, održavanje foruma o PI (na univerzitetu i u srednjim školama) i slično. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

IV Projekat – Infrastruktura, sredstva se mogu koristiti za sufinansiranje ili finansiranje sledećih infrastrukturnih troškova: izrada studije izvodljivosti, izrada projektno-tehničke dokumentacije, investiciono održavanje, tekuće održavanje, rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija ili sanacija objekta PI. Ukoliko je u pitanju sufinansiranje projekta veće vrednosti, PI je dužan da priloži dokaze da su sredstva obezbeđena i iz drugih izvora. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 800.000 dinara bez PDV.V Projekat – Oprema PI, za opremanje poslovnog prostora PI (nameštaj, tehnička oprema, oprema za zajedničko korišćenje, zidni separatori i slično). PI može da podnese zahtev za finansiranje ovakvih troškova nastalih nakon 01.01.2015. godine. Za ovaj projekat maksimalan iznos odobrenih sredstava po PI može biti 500.000 dinara bez PDV.

Sva dokumenta i uslove konkursa na Javni poziv može se preuzeti na:

http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-finansijsku-podrshku-poslovnim-inkubatorima

http://narr.gov.rs/index.php/Projekti/Program-podrshke-razvoju-poslovnih-inkubatora/Program-podrshke-razvoju-poslovnih-inkubatora-finansijska-podrshka-u-2015.-godini#sthash.rdHLcxME.dpuf