TVOJ USPEH POČINJE TVOJOM IDEJOM

  • 0

TVOJ USPEH POČINJE TVOJOM IDEJOM

Category : Projekti , Vesti

TVOJ USPEH POČINJE TVOJOM IDEJOM

Projekat je u skladu sa opštim ciljem Programa jer je usmeren na razvoj privrednih subjekata, na inovativnost, konkurentnost, poslovno udruživanje, a sve su to činioci koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda kao na teritoriji grada Užica, tako i šire na teritoriji cele Republice Srbije.

Planirane aktivnosti projekta su u skladu sa specifičnim ciljem Programa – razvoj novih usluga podrške u okviru inkubatora i unapređenje modela poslovne inkubacije, ali su u uskoj vezi sa promocijom preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP, kao i saradnje sa obrazovnim institucijama i MSPP na konkretnim projektima.

Planirane aktivnosti su u okviru Komponente 1 i odnose se na nabavku opreme za trening salu, gde će se realizovati sve obuke za potencijalne preduzetnike.Takođe, uspostaviće se uska saradnja sa Tehničkom školom u Užicu. Na ovaj način stvoriće se nov model saradnje i povezivanja između obrazovne institucije i privatnog sektora. To će biti prvi koraci ka strateškom opredeljenju sa nacionalnog nivoa koji će u perspektivi značajnu ulogu dati dualnom obrazovanju i sve većem podstreku za mlade da započinju sopstvene biznise. Preduslovi koji će se projektom stvoriti otvoriće pitanje rešavanja problema osoba sa posebnim potrebama u svim segmentima društva, pa tako i kod upošljavanja. Mladi imaju problema kod pronalaženja adekvatnog zaposlenja, uglavnom zbog nedostatka praktičnih veština stečenih u realnom radnom okruženju, odnosno veoma malom broju sati praktične nastave. Pored navedenog javlja se problem slabe komunikacije u društvenim, socijannim i poslovnim segmentima osoba sa posebnim potrebama koji se obrazuju po posebnom nastavnom planu i programu i mladih koji se obrazuju po opštem programu. Poslednjih godina akcenat je solidarisanju ove dve grupacije, njihovom povezivanju, upućivanju jednih na druge. Takođe, projekat će se fokusirati na to da se podstaknu preduzetničke aktivnosti mladih osoba obe navedene kategorije. Sve će to doprineti razvoju lokalne ekonomije i generisanju većih prihoda.

Srednja Tehnička škola Užice – Krajnji korisnici projekta su mladi ljudi, 25 srednjoškolaca, učenici zaršnih razreda srednje tehničke škole u Užicu. Odeljenja su mešovita, tj. zajedno u istom razredu školuju se deca sa posebnim potrebama i planirano je da i oni učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti. Uzimajući u obzir nepovoljan položaj na tržištu rada, veliku nezaposlenost mladih, nove šanse mogu se svakao mogu naći u samozapošljavanju. Tipičan predstavnik ciljne grupe je srdnjoškolac između 18 i 19 godina, koji se po završnom obrazovanom procesu, suočava sa činjenicom da ne može da dobije posao zbog nedostatka praktičnog iskustva i opšte ekonomske situacije u regionu. Tako je prinuđen da započne sopstveni. Podizanjem preduzetničkog duha kod srednjoškolaca sa akcentom na socijalizaciju dece sa posebnim potrebama, projekat će doprineti da deca sa posebnim potrebama, kroz ralizaciju treninga za započinjanje sopstvenog biznisa, pronađu svoje mesto u društvu, a deca bez posebnih potreba prevaziđu predrasude i svoje vršnjake uključe sve aktivnosti zajednice. Njihovo zajedničko delovanje kroz ostvarenje sopstvenih biznis ideja za rezultat će imati uspeh, odnosno samozapošljavanje, što će na kraju dovesti do smanjenja broja nezaposlenih.

Projekat će direktno promovisati saradnju između sektora obrazovanjaa i biznisa, odnosno povezivanje kadra sa postojećim privrednim subjektima kao i inicijative za pokretanje sopstvenog biznisa.

Biznis inkubator centar – stanari MSPP – krajnji korisnici biće i firme koje su stanari poslovnog inkubatora. Maldima koji završe treninge za započinjanje posla biće dodeljeni mentori koji će davati savete za razvoj biznisa i koji će budućim preduzetnicima preneti svoje iskustvo u vođenjiu sopstvneog posla.

Obzirom da se obe ciljne grupe suočavaju sa sličnim izazovima jasno je da bi se zajedničkim pristupom rešavanju problema nezaposlenostinpomoglo širem javnom interesu. Koristeći potencijal i energiju mladih, slušajući potrebe tržišta, iskustvo starijih radnika, stručnu pomoć uz maksimalno korišćenje svih regionalnih resursa, rezultati bi mogli biti izuzetno veliki i da poslužiti kao primer dobre prakse za druge regije i druge delove društva.