Konkurs za direktora

  • 0

Konkurs za direktora

Category : Vesti

14. septembra 2016. godine raspisan je Javni poziv za izbor kandidata za imenovanje direktora Biznis inkubator centra DOO Užice. Konkurs za prijem dokumentacije otvoren je do 14.oktobra 2016. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje konkursnih radnji u roku od 15 dana izvrši odabir i rangiranje kandidata.

Sve radnje vezane za odabir i sam konkurs sprovode se sa stručnim službama i u saradnji sa NSZ Užice. Dokumentaciju za konkurs svi zainteresovani mogu predati putem pošte na adresu:

Biznis inkubator centar DOO Užice, Dragačevska bb 31205 Sevojno, sa naznakom „Za Javni konkurs za izbor direktora“ najkasnije do 14.11.2016. godine, kao i lično kod sekretara Biznis inkubatora, svakog radnog dana od 8 do 14. (ponedeljak – petak).

На основу Члана 200. и 219. Закона о Привредном друштву(Службени гласник Р Србије број 5/2015), Члан 30. и 31. Статута  Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице, оглашава

 

РАДНО МЕСТО ЈАВНИ КОНКУРС

За избор кандидата за именовање директора Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице

 

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ:

Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице

Драгачевска бб, 31205 Севојно

РАДНО МЕСТО:

Директор Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице

МЕСТО РАДА:

Драгачевска бб, 31205 Севојно

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

  Да има пребивалиште на територији Републике Србије,

  Да има психофизичке способности потребне за обављање послова директора инкубатора, (сарадња и комуникација са станарима),

Да има високу стручну спрему,

Да има способност организације и руковођења,

Да има најмање пет година искуства у руковођењу,

Да има искуство у управљању пројектима,

Да има активно знање једног светског језика,

Да поседује активно знање у Microsoft Office,

Да лице није кривично кажњавано ни да се против њега води кривични поступак.

Директор се именује на четири године.

ПРИЈАВА:

Пријава за Јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним облицима знања, својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Извод из матичне књиге рођених,

Потврда о држављанству,

Диплома о стеченом образовању,

Исправе којима се доказује радно искуство,

Уверење од надлежног СУД-а да лице није осуђивано за кривично дело, као ни да није покренут поступак против лица,

Сви докази се предају као оргинал или фотокопија оверена код надлежног органа.

Уз пријаву за конкурс кандидат подноси и Програм пословања и развоја предузећа за мандатни период од четири године.

НАЧИН ПРОВЕРЕ:

Стручне способности организације и руковођења, као и психофизичке способности и вештине оцењују се у изборном поступку провером на основу тестирања од стручне службе  НСЗ и индивидуалног интервијуа кандидата са комисијом.

РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Крајни рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у средствима информисања.

Пријаве се подносе у затвореном коверту, препорученом пошиљком и назнаком „За избор кандидата за именовање директора“ на адресу Бизнис инкубатор центар ДОО Ужице, Драгачевска бб 31205 Севојно или лично у Бизнис инкубатор центар, радним даном од 8 до 14 часова, у затвореној коверти.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, комисија за именовање ће одбацити закључком, против кога није допуштена жалба.

ПОДАЦИ О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ:

Комисија за избор директора ће у року од 15 дана од дана завршетка Јавног конкурса, извршити избор кандидата, о чему ће сачинити извештај, који ће са предлогом за именовање директора доставити Скупштини Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице.

 

Лице задужено за  давање обавештења о Јавном конкурсу је Драгана Марковић.

Контакт телефон 031-534-101.

Овај конкурс се објављује на порталу НСЗ, у дневном листу „Данас“ и на сајту Бизнис инкубатор центра ДОО Ужице www.bicuzice.rs